OLIVE FOOD - Online objednávka
Nejbližší termín dodání: 14 červen 2021, 11:00
Objednávku vytvořte do 11:00 na tentýž den.
Objednat můžete na celý týden dopředu nebo po jednotlivých dnech.
Objednávka je platná pouze po zaplacení karotu online. Jídlo budete mít připravené do 14:00 na vybrané pobočce.
UPDATE: Platby kartou opraveny.

Obchodní podmínky: 

Prodávaící je OLIVE FOOD s.r.o. IČO:  02618966 , se sídlem Karolinská 2, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 221558/MSPH (dále jen „Provozovatel“), pro prodej a zprostředkování prodeje zboží a jeho doručení prostřednictvím webové či mobilní aplikace (dále jen „Obchodní podmínky“).


Úvodní ustanovení

  1. Provozovatel provozuje a spravuje webové stránky objednavky.olivefood.cz a mobilní aplikace Služby (dále jen „Služba“), prostřednictvím kterých je Zákazník (jak je definován níže) schopen si ve stanovených časových relacích objednat od Provozovatele či třetí osoby zboží za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
  2. Zákazníkem je každá fyzická osoba, která užívá webové stránky objednavky.olivefood.cz a/nebo mobilní aplikace Služby  a vyplní registrační dotazník (dále jen „Zákazník“). Používáním Služby souhlasí Zákazník se zněním těchto Obchodních podmínek a svou registrací souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu.
  3. Provozovatel vyvíjí činnost k tomu, aby prostřednictvím Služby  došlo k uzavření smlouvy o koupi zboží mezi Zákazníkem a Provozovatelem, případně třetí osobou, která je výrobcem a prodejcem zboží, není-li dále v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.
  4. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit či doplnit. V takovém případě se Provozovatel zavazuje informovat o takové změně Zákazníka vhodnou formou, například informováním na webových stránkách objednavky.olivefood.cz nebo v mobilní aplikaci. Obchodní podmínky jsou platné a účinné vždy ve znění zveřejněném a dostupném na webových stránkách objednavky.olivefood.cz a v mobilní aplikaci Služby. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
  5. Na území hlavního města Prahy, kde je dostupná Služba, je Provozovatel přímým prodejcem zboží nabízeného na webových stránkách objednavky.olivefood.cz a v mobilní aplikaci Služby a uzavírá se Zákazníkem kupní smlouvu na zboží za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách. Mimo území hlavního města Prahy, kde je dostupná Služba Ordr, je Provozovatel zprostředkovatelem prodeje zboží nabízeného na webových stránkách objednavky.olivefood.cz a v mobilní aplikaci Služby a zajišťuje pouze uzavření smlouvy, dopravu zboží Zákazníkovi a zprostředkování úhrady ceny za zboží.
  6. Další, zejména kontaktní, údaje o Provozovateli jsou zveřejněny na webových stránkách objednavky.olivefood.cz  v sekci „Kontakty“.